Logo

ORDO EQUESTRIS
VINI EUROPAE
ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE
Projekt CBC
Phare SR 2005
IN HONOREM DEI
ET IN HONOREM VINI
Číslo projektu:
2003/005-704.03-0019


Projekt
Leonardo da Vinci
Ćíslo projektu:
2008-1-SK1-LEO 05-00226

svapezinok

Európsky vinársky rytiersky stav - EVIRS

Európske rytierstvo vína sa zakladá na tradícii rytierskeho rádu sv. Juraja z roku 1333, v druhej perióde z roku 1468 a z roku 1984 v tretej perióde, kedy Habsburgovci odovzdali rád sv. Juraja pre ORDO EQUESTRIS VINI EUROPEA. Európske rytierstvo vína má úrady a hodnosti, ktoré sa odvodzujú od eisenstadtského konventu sv. Antona z Padovy od Milosrdných bratov.

Európske rytierstvo vína je súkromnou právnou inštitúciou so sídlom senátu v Eisenstadte. Od roku 2005 pod názvom ORDO EQUESTRIS VINI EUROPEA. Konzulát Slovensko má podpísanú medzinárodnú dohodu "Zmluva s patentom" na usporiadanie strešného rytierstva a začlenenie čiastkového rytierstva z 16. 12. 2004, ktoré ustanovujú práva a povinnosti Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu - EVIRS. Slovensko bolo v Európe 16. krajinou, kde je zakladaná tradícia vinárskeho rytierstva.

26. 9.2008 bol ustanovený konzulát ORDO EQUESTRIS VINI EUROPEA na Slovensku so sídlom v Pezinku.

Európske rytierstvo okrem kresťanských hodnôt je i kultúrnou inštitúciou, ktorá svojimi zásadami upevňuje priateľstvo a mier medzi spoločenstvami.

Európske rytierstvo je rádom rytierov vína. Vo výraze "rytier vína" sa zjednocujú podstatné znaky rytiera a vznešené znaky vína podľa prísažnej formulky - IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI - Na počesť boha a na počesť vína, alebo Na slávu božiu a na slávu vína.
Víno je podstatnou časťou európskej kultúry a identity. Európske vinárske rytierstvo si vzalo za cieľ starať sa o toto spoločné kultúrne dedičstvo a uchovať ho pre budúce generácie. Tým chceme prispieť k Európskej integrácii, budovaniu priateľstva a mieru v Európe. Pri tomto snažení sa chceme starať aj o osobné priateľstvo, užívanie vína ako i o krásne umenie. Ak budeme priatelia, je to najistejšia cesta k mieru.

Európske rytierstvo vína sa opiera o štyri základné piliere:

 • geopolitický - ide o posilnenie európskej identity, spolupatričnosti, tradičných európskych hodnôt, priateľstvo medzi národmi a zachovanie mieru na svete
 • osobnostno - mravný - tu ide o pestovanie ušľachtilého ducha človeka, kultivovaním jeho dobrých vlastností, potláčaním negatívnych ako je závisť, nenávisť, nepriateľstvo a zameranie sa viac na prospešnosť a nie iba na zisk
 • nábožensko - ekumenický - tu ide o pestovanie a posilnenie hodnôt ako kresťanských, tak i pozitívne orientovaných vierovyznaní
 • úcta a obdiv k prírode - kde sa zasadzujeme za rozvoj najušľachtilejšieho symbolu prírody akým je vinič a jeho produkt vino. Zdokonaľovanie a uplatňovanie vedy, výskumu, výroby a kultúrneho využívania a organizovania stretnutí a ducha povznášajúcich konzumácii vína

Podstata Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu je:

S rešpektom k náboženským vyznaniam, politike, ekonomike a stavovským záujmom sa rytieri vína zasadzujú:
 

 1. za kultúru vína a uctenie si, ako aj propagáciu kvalitného vína,
 2. za vedu a výskum na tému vína,
 3. za to, čo je poctivé, dobré a pekné, ako i za kultivované oslavy,
 4. za obrat k lepšiemu vo veciach každodenného života a veciach vína,
 5. za kresťanské hodnoty, pretože duchovne centrum rádu rytierov vína je zakotvené v symbole našej viery,
 6. za skutočného šľachtica ducha, aby sa úrady rytierstva vyznačovali dobrovoľnosťou, čestnosťou a aby tak boli zamerané na verejný úžitok a nie na ziskuchtivosť,
 7. za sociálne, charitatívne diela a iniciatívy v oblasti kultúry a vedy,
 8. za naplnenie vysokých dejinných, spoločenských a kultúrnych nárokov odvolávajúc sa na historické rytierstvo,
 9. za uctenie si ideových hodnôt, vznešeného postoja ducha a šľachetného rytierskeho priateľstva,
 10. za ľudské hodnoty a európske spoločenstvo hodnôt,
 11. za európsku identitu a prirodzenú európsku spolupatričnosť
 12. za mier, aby bohatstvo vína mohlo prejaviť plodnosť mieru.
   

Stanovy EVIRS   pdf

Filozofická podstata OEVE:

NOVINKY
Legátfest Hlohovec - Pozvánka.
28.09.2019
Nadstavbový seminár I. 20.6. - 21.6.2019
20.06.2019
MUN DUS 2019
26.04.2019
VITIS AUREA MODRA
29.03.2019
PRIATELIA

svapezinok

WERTHEIM

poharvina

GENEA-IN

value-investing

tomax

bojvin

mvc

vinko.sk

tokajmacik

radiohey

twpglass

vino

vino

zamokugrofa